Board of Directors

  1. Sergey Viktorovich Bazhanov;
  2. Tatyana Vasilievna Bazhanova;
  3. Aleksandr Vasilievich Zuev;
  4. Igor Dmitrievich Spasskiy;
  5. Aleksandr Anatolyevich Fadeev.